نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

محمدرضا حلاج یوسفی

امور بازرگانی

حمید شهباززاده قدیم

امور بازرگانی

پرویز طاهری

امور بازرگانی

کاظم قدیمیان اصل

امور بازرگانی

محمدصادق نخجیری

امور بازرگانی

علی ابراهیمی بهنام

بیمه

فیروز فرزانه ممتاز

بیمه

عسگر محمدی

بیمه

محمدعلی مولائی

بیمه

خلیل آفنداک

تعیین نفقه

بهنام احمدیه اخوان

تعیین نفقه

حسین الهی

تعیین نفقه

فهیمه ایوبی

تعیین نفقه

محمد حسن جعفری

تعیین نفقه

روح اله جهانگیری

تعیین نفقه

ارشد چاپارزاده

تعیین نفقه

شراره سلیمی نمین

تعیین نفقه

حسین شعاری نژاد

تعیین نفقه

نوروز صدیق پور

تعیین نفقه

منیجه علیزادگان قراجه

تعیین نفقه

محمد مسعودی نیا

تعیین نفقه

داداش نصیری

تعیین نفقه

علی نوری اصل

تعیین نفقه

فریبا ولی پور اقدم

تعیین نفقه

یعقوب آبداب

حسابداری و حسابرسی

ابراهیم آزادی

حسابداری و حسابرسی

اکبر اسلامی

حسابداری و حسابرسی

امین اله اصلانیان

حسابداری و حسابرسی

علیرضا اقتصاد

حسابداری و حسابرسی

عبدالمجید اقتصادخواه

حسابداری و حسابرسی

اسماعیل اقدامی شجاعی

حسابداری و حسابرسی

منوچهر امیررسولی

حسابداری و حسابرسی

محمدرضا برنا چرزه خون

حسابداری و حسابرسی

عبدالاحد بناء رشیدی

حسابداری و حسابرسی

داود به آئین

حسابداری و حسابرسی

اسماعبل پیروزنیا

حسابداری و حسابرسی

حسن تقوی فردود

حسابداری و حسابرسی

علیرضا تقی زاده فایند

حسابداری و حسابرسی

حسین جمالپور همراهلو

حسابداری و حسابرسی

رحمان حاجی زاده قراملکی

حسابداری و حسابرسی

صمد حاصلی

حسابداری و حسابرسی

لطف اله حسن زاده

حسابداری و حسابرسی

میکائیل حیدرپور

حسابداری و حسابرسی

جعفر خبازپور اهرابی

حسابداری و حسابرسی

هاشم خیابانیان

حسابداری و حسابرسی

ذکراله داوردوست

حسابداری و حسابرسی

اسماعیل راستکار حسین زادگان

حسابداری و حسابرسی

مهدی رجوی

حسابداری و حسابرسی

حسین رسولی

حسابداری و حسابرسی

جلیل رضائی

حسابداری و حسابرسی

ایرج روحانی

حسابداری و حسابرسی

محمود روحانی

حسابداری و حسابرسی

یوسف ساعی

حسابداری و حسابرسی

غلامرضا سالک سلامی

حسابداری و حسابرسی

شهریار سروری کهنه شهری

حسابداری و حسابرسی

فرهاد سلامتی

حسابداری و حسابرسی

اکبر سلطانی

حسابداری و حسابرسی

علی سلمان زاده

حسابداری و حسابرسی

چنگیز سلمانی

حسابداری و حسابرسی

محمد نقی سلیمانی

حسابداری و حسابرسی

شعله شاهین

حسابداری و حسابرسی

جعفر شیخی گرجان

حسابداری و حسابرسی

قادر صادقیان آژیری

حسابداری و حسابرسی

منوچهر صدری

حسابداری و حسابرسی

جواد طهماسبی دهخوارقانی

حسابداری و حسابرسی

منوچهر عباسیان پیرنیا

حسابداری و حسابرسی

منصور عطائی

حسابداری و حسابرسی

ابراهیم علیزاده اشرفی

حسابداری و حسابرسی

ابوالفضل غالب

حسابداری و حسابرسی

علی فرساد حبیبی

حسابداری و حسابرسی

علیرضا فضل زاده

حسابداری و حسابرسی

قاسم فیروزنیا

حسابداری و حسابرسی

بهمن قاسمی مقدم

حسابداری و حسابرسی

محمدحسین قرارخسروشاهی

حسابداری و حسابرسی

غلامحسن قهرمانی اقدم

حسابداری و حسابرسی

علی محرمی

حسابداری و حسابرسی

محبوب محمدعلی زاده

حسابداری و حسابرسی

فتانه مهرانفر

حسابداری و حسابرسی

مرتضی میرزاجانیان چرندابی

حسابداری و حسابرسی

میرصمد میرقاسمی

حسابداری و حسابرسی

حمید نوذرنژاد

حسابداری و حسابرسی

علیرضا هاشم زاده

حسابداری و حسابرسی

کریم کاشانی

حسابداری و حسابرسی

قاسم کیوانی صومعه

حسابداری و حسابرسی

محمد یارنیا

حسابداری و حسابرسی

محمدحسین شمالی

سرمایه گذاری پولی و اعتباری

شما اینجا هستید: خانه هیئت مدیره و کارشناسان امور مالی