نام و نام خانوادگی

رشته قضایی

صلاحیت های کارشناس

خلیل خودکار

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین میزان خسارت ماشین های سنگین

محمود خسروطبع

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی و مکانیکی ماشین آلات کشاورزی

ارزیابی خسارت وارده بر وسائط نقلیه موتوری و ارزیابی ماشین آلات صنعتی کارخانجات

تشخیص اصالت خودرو ,شماره موتور شاسی دستکوبی و تشخیص دستکوبی

شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

میریعقوب خاتمیان اسکوئی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

احمد شیبانی اقدم

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تشخیص اصالت خودرو

شماره موتور شاسی,تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

جواد فیلی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

رحیم حسینی بهروز

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

ابراهیم پیله ور

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل,ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

علی ایمانپرور

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل,ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

ابوطالب موثقی گرگری

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل,ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

مجید دلجوفر

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل,ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

منصور جوادی سیس

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل,ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

اسکندر طاهرمنش

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

محمدرضا موسی خانی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل,ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

هوشنگ پژهانفر

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل,ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

حسین رستمی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

میرمحمد ولی اله زاده

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

سعید ایمن

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

حسین سیدی باویل

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

پرویز شهریاری

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

بهمن اسحاقی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

علی نظیری

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء,اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

رحیم پیرایش اسلامیان

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تشخیص اصالت خودرو

 تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

یوسف زهتاب سلماسی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تشخیص اصالت خودرو

تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

محمد امیرناصری

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تشخیص اصالت خودرو

تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

ناصر نصری

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تشخیص اصالت خودرو

تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

ناصر یاسمینه

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تشخیص اصالت خودرو

طاهرعلی شکری

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

اصغر یاقوتی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تشخیص اصالت خودرو

تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

نجف نجفی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی,تعیین نوع خسارت

رسیدگی به تصادفات رانندگی,تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

محمدابراهیم عمار فطرت

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین نوع خسارت,رسیدگی به تصادفات رانندگی

سعید پناهی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

غلامرضا امینی حقی

امور حمل و نقل ( ترابری)

بررسی خدمات حمل و نقل جاده ای

علی جدیری خواجه دیزج

امور حمل و نقل ( ترابری)

بررسی خدمات حمل و نقل جاده ای

 

شما اینجا هستید: خانه هیئت مدیره و کارشناسان امور وسائط نقلیه