نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

علی جوادی قلعه

امنیت عمومی

کمال علیاری اولقی

امنیت عمومی

مقصود عینی باهر

امنیت عمومی

قنبر مداحی

امنیت عمومی

وحید نجفی امامی

امور اسلحه و مهمات

محمود ارسلانی

امور آتش سوزی و آتش نشانی

ناصر احمدی

حوادث ناشی از کار

امیر حسین اهرابی زاد

حوادث ناشی از کار

احد بابالو

حوادث ناشی از کار

غلامرضا بلندی وایقان

حوادث ناشی از کار

علی رحمانی اقدم

حوادث ناشی از کار

هوشنگ سیدان اسکوئی

حوادث ناشی از کار

مهران سیدی اسکوئی

حوادث ناشی از کار

حمیدرضا صنعتی

حوادث ناشی از کار

نبی اله عبادی

حوادث ناشی از کار

مجتبی غفاری ستوبادی

حوادث ناشی از کار

هوشنگ فرهادی

حوادث ناشی از کار

میرحسین قریشی

حوادث ناشی از کار

هاشم نورمحمد اهری

حوادث ناشی از کار

حیدرعلی همائی راد

حوادث ناشی از کار

یوسف همت جو

حوادث ناشی از کار

بهرام ودودی مفید

حوادث ناشی از کار

فرزاد کبیری

حوادث ناشی از کار

شما اینجا هستید: خانه هیئت مدیره و کارشناسان ایمنی و حوادث