نام و نام خانوادگی

رشته کارشناسی

تورج احمدیون

دامپروری و دامپزشکی

پرویز امیری

دامپروری و دامپزشکی

محمد اکبرپور

دامپروری و دامپزشکی

علی اکبر توحیدی

دامپروری و دامپزشکی

افشین جوادی

دامپروری و دامپزشکی

اکبر حبشی نرج آباد

دامپروری و دامپزشکی

جعفر حبشی نرج آباد

دامپروری و دامپزشکی

حسین خودآموز

دامپروری و دامپزشکی

حبیب اله دانی

دامپروری و دامپزشکی

موسی دسترنج آذر

دامپروری و دامپزشکی

فرید رزم گیری

دامپروری و دامپزشکی

بابک رفیع زاده خجسته

دامپروری و دامپزشکی

بهرام ستاری

دامپروری و دامپزشکی

کاظم عباسی ملکی

دامپروری و دامپزشکی

یعقوب فیروزی وند

دامپروری و دامپزشکی

مصطفی قنبری تقی آباد

دامپروری و دامپزشکی

صمد محمدی راد

دامپروری و دامپزشکی

علی منافی

دامپروری و دامپزشکی

یونس مهروالا

دامپروری و دامپزشکی

سیدرضی ناظمی

دامپروری و دامپزشکی

غلامرضا نورسعادت

دامپروری و دامپزشکی

جمال نیک سرشت

دامپروری و دامپزشکی

یوسف هدایتی نیا

دامپروری و دامپزشکی

جلال عباس زاده

دامپروری و دامپزشکی

علی فرجی

دامپروری و دامپزشکی

علی اکبر چمنی گلزار

صنایع چوب

قادر صدیق پور

صنایع چوب

حبیب اله نهالی

صنایع چوب

رحمان آذری

کشاورزی و منابع طبیعی

صالح آردفروش

کشاورزی و منابع طبیعی

پرویز اسدی گجن

کشاورزی و منابع طبیعی

علیرضا اسدی مشیران

کشاورزی و منابع طبیعی

ناصر اسفندیاری

کشاورزی و منابع طبیعی

محمد اسلام زاده

کشاورزی و منابع طبیعی

جواد اسلامی هروان

کشاورزی و منابع طبیعی

احمد اسماعیل پور شیرین کند

کشاورزی و منابع طبیعی

جلال اسمعیل زاده

کشاورزی و منابع طبیعی

سعداله اسکندری

کشاورزی و منابع طبیعی

مرتضی اشرفی

کشاورزی و منابع طبیعی

فتح اله اصغری

کشاورزی و منابع طبیعی

سیدیداله اعتماد

کشاورزی و منابع طبیعی

ارسلان امامی

کشاورزی و منابع طبیعی

حسین امانی

کشاورزی و منابع طبیعی

فرهاد امیدبخش

کشاورزی و منابع طبیعی

ایوب امیری

کشاورزی و منابع طبیعی

فرخ اوجاقلو

کشاورزی و منابع طبیعی

رحمت اله اولاد غفاری

کشاورزی و منابع طبیعی

شهرام ایرانی پور

کشاورزی و منابع طبیعی

علی باقری زنوز

کشاورزی و منابع طبیعی

یعقوب بالازاده کوچه

کشاورزی و منابع طبیعی

جابر بنیادلو

کشاورزی و منابع طبیعی

هوشنگ بهروزی

کشاورزی و منابع طبیعی

صابر بیگ لک

کشاورزی و منابع طبیعی

مهراب پارسامهر

کشاورزی و منابع طبیعی

بهمن پاسبان اسلام

کشاورزی و منابع طبیعی

بهزاد پاکدل

کشاورزی و منابع طبیعی

علیرضا تاج الدینی

کشاورزی و منابع طبیعی

حمید تشنه دل

کشاورزی و منابع طبیعی

مسعود تیموری

کشاورزی و منابع طبیعی

عوض تیموری ممان

کشاورزی و منابع طبیعی

محمود تیموریان

کشاورزی و منابع طبیعی

هاشم جعفرپور

کشاورزی و منابع طبیعی

مهدی حبیبی اقدم

کشاورزی و منابع طبیعی

سلام اله حبیبی

کشاورزی و منابع طبیعی

محمدرضا حدیثی

کشاورزی و منابع طبیعی

علی حسین زاده ستوبادی

کشاورزی و منابع طبیعی

ابوالفضل حنیفه

کشاورزی و منابع طبیعی

محمود رضا خاقانی اصل

کشاورزی و منابع طبیعی

سعید خیراندیش

کشاورزی و منابع طبیعی

محمد خیری

کشاورزی و منابع طبیعی

حمید دباغی مرند

کشاورزی و منابع طبیعی

عبدالصمد دربانی

کشاورزی و منابع طبیعی

صمد دربندی

کشاورزی و منابع طبیعی

رحیم دیزجی ایلخچی

کشاورزی و منابع طبیعی

اصغر دیهیم

کشاورزی و منابع طبیعی

اسداله ذاکری حدادان

کشاورزی و منابع طبیعی

احمد رحیمی

کشاورزی و منابع طبیعی

مسعود رحیمی

کشاورزی و منابع طبیعی

علی رزاقی

کشاورزی و منابع طبیعی

جعفر رستمی

کشاورزی و منابع طبیعی

اسماعیل رشیدی

کشاورزی و منابع طبیعی

میرمقصود رضائی

کشاورزی و منابع طبیعی

علی اصغر رهنمون

کشاورزی و منابع طبیعی

عباس روح بخش خسروشاهی

کشاورزی و منابع طبیعی

میرمحمد زاده ختمی مآب

کشاورزی و منابع طبیعی

علی اکبر زرین اصغری

کشاورزی و منابع طبیعی

سیامک ساعدی

کشاورزی و منابع طبیعی

حجت اله سروری طالشمکائیل

کشاورزی و منابع طبیعی

حمید سمندی

کشاورزی و منابع طبیعی

لطفعلی سیفی

کشاورزی و منابع طبیعی

علی شرقی

کشاورزی و منابع طبیعی

شهرام شفیعی

کشاورزی و منابع طبیعی

محمد شقاقی

کشاورزی و منابع طبیعی

محمدرضا شهاب

کشاورزی و منابع طبیعی

اصغر شهبازی

کشاورزی و منابع طبیعی

لیلا شکوئی

کشاورزی و منابع طبیعی

ابوالفضل شکوری

کشاورزی و منابع طبیعی

اسماعیل صادقی

کشاورزی و منابع طبیعی

جعفر صادقی سعادتلو

کشاورزی و منابع طبیعی

میرهاشم صدر موسوی

کشاورزی و منابع طبیعی

صادق طلوعی گاوگانی

کشاورزی و منابع طبیعی

محمدرضا عالمی پروین

کشاورزی و منابع طبیعی

رحیم عبادی یوسفی

کشاورزی و منابع طبیعی

اکبر عبدالهی حصار

کشاورزی و منابع طبیعی

عین اله عبدی قزلجه

کشاورزی و منابع طبیعی

جواد عزتی

کشاورزی و منابع طبیعی

رسا علایی

کشاورزی و منابع طبیعی

علیرضا علی بالائی

کشاورزی و منابع طبیعی

رضا غفاری فر

کشاورزی و منابع طبیعی

صابر فرانجام

کشاورزی و منابع طبیعی

سکینه فریدونی

کشاورزی و منابع طبیعی

اکبر قرارخسروشاهی

کشاورزی و منابع طبیعی

منوچهر قربانی قلعه جوق

کشاورزی و منابع طبیعی

بهمن قهرمانی بکتاش

کشاورزی و منابع طبیعی

پرویز گل پرور

کشاورزی و منابع طبیعی

جواد گوزلی

کشاورزی و منابع طبیعی

اکبر ماهری کلجاهی

کشاورزی و منابع طبیعی

نادر مجتهدی

کشاورزی و منابع طبیعی

ابوالفضل محمد علیزاده

کشاورزی و منابع طبیعی

یحیی محمدعلیزاده

کشاورزی و منابع طبیعی

یداله محمدمرادی

کشاورزی و منابع طبیعی

محمدرضا محمدی

کشاورزی و منابع طبیعی

صالح معرفت چلان

کشاورزی و منابع طبیعی

محمد منیری فر

کشاورزی و منابع طبیعی

علی مهاجر عباسی

کشاورزی و منابع طبیعی

محمد مهدی زاده رحیمی

کشاورزی و منابع طبیعی

سیدبهمن موسوی

کشاورزی و منابع طبیعی

بهرام میرشکاری

کشاورزی و منابع طبیعی

نادر میرفخرائی

کشاورزی و منابع طبیعی

مختار نامداری

کشاورزی و منابع طبیعی

یوسف نبی پور

کشاورزی و منابع طبیعی

مسعود نقشینه

کشاورزی و منابع طبیعی

رضا نگارستانی

کشاورزی و منابع طبیعی

محمد نیک اندیش اسکوئی

کشاورزی و منابع طبیعی

حسین کروبی

کشاورزی و منابع طبیعی

مهرداد یارنیا

کشاورزی و منابع طبیعی

هوشنگ یدرنجی

کشاورزی و منابع طبیعی

علی اکبر یونسی

کشاورزی و منابع طبیعی

سید جمال سیدی صاحباری

کشاورزی و منابع طبیعی

محمد اسمعیل زاده

گیاه پزشکی

بهزاد بهرامی

گیاه پزشکی

علیرضا بیک پور

گیاه پزشکی

اسماعیل ترابی

گیاه پزشکی

داود راستی

گیاه پزشکی

جلال رحیم زاده

گیاه پزشکی

قربان رحیمی

گیاه پزشکی

رحیم فیروزی

گیاه پزشکی

نصراله قدیری

گیاه پزشکی

محسن مهدیه

گیاه پزشکی

مجید نصیری اصل

گیاه پزشکی

میرحسن هاشمی آقاجری

گیاه پزشکی

علیرضا فانی

محصولات دامی

حسین فرید احمدی نیا

محصولات دامی

 

شما اینجا هستید: خانه هیئت مدیره و کارشناسان كشاورزي و منابع طبيعي