| امروز سه شنبه 2 مرداد 1403

اطلاعات مربوط به مجمع عمومی عادی سال 1402 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

اطلاعات مربوط به مجمع عمومی عادی سال 1402 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

بدین وسیله اطلاعات مربوط به مجمع عمومی عادی سال 1402 کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی شامل درآمد و هزینه سال 1402، صورت وضعیت مالی 1402، جدول بودجه 1403 و گزارش بازرسان به شرح ذیل جهت مطالعه کارشناسان محترم منتشر می شود:

                                                                                                با احترام:

                                                                                             امور مالی کانون