| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

رشته تعیین نفقه

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

1- محمد مسعودی نیا به عنوان مسئول و عضو

2- روح اله جهانگیری به عنوان عضو

3- حسین شعاری نژاد به عنوان عضو

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است