| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

نظام نامه کارآموزی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

نظام‌نامه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری

 

در اجرای بند (ط) تبصره ماده 15 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 55 آئین‌نامه اجرائی آن ضوابط و مقررات مربوط به نحوه کارآموزی کارشناسان رسمی دادگستری بشرح ذیل تدوین می‌گردد:

ماده 1ـ متقاضیان ‌کارشناسی‌ ‌رسمی دادگستری پس از طی مراحل پذیرش (آزمون کتبی و شفاهی ‌‌تأیید صلاحیت‌های اخلاقی) و اعلام نتیجه قطعی از سوی شورای عالی موظف به طی دوره‌ کارآموزی می‌باشند.

ماده 2ـ متقاضیان پذیرفته شده در آزمون بشرح فوق دوره کارآموزی خود را همراه کارشناس راهنما که حداقل ده سال سابقه کار در رشته مورد پذیرش کارشناس داشته و دارای پروانه معتبر کارشناسی است و توسط هیئت مدیره کانون مربوطه تعیین می‌شود طی خواهند نمود.

ماده 3ـ دوره کارآموزی پذیرفته شدگان در کلیه رشته‌‌ها مدت یک سال شمسی می‌باشد و از تاریخ اعلام پذیرش کتبی کارشناس راهنما آغاز و ملاک پایان زمان کارآموزی گزارش نهائی کارشناس موصوف است.

تبصره ـ کارآموزان موظف به اجرای برنامه آموزشی و کارآموزی ابلاغی توسط کانونهای مربوطه و کارشناس راهنما می‌باشند.

ماده 4ـ کارشناس راهنما موظف است هر سه ماه یکبار وضعیت کارآموز تحت راهنمائی خود را طبق فرمی که توسط شورای عالی به تصویب رسیده و توسط کانونها دراختیار کارشناس راهنما قرار می‌گیرد گزارش نماید و نهایتاً در پایان دوره کارآموزی گزارش نهائی خود را حاوی اظهارنظردرخصوص نحوه کارآموزی و تأیید و یا عدم تأیید مراتب به کانون مربوطه تسلیم نماید.

ماده 5 ـ گزارش نهائی‌کارشناس راهنما حداکثر ظرف مدت یکماه در هیئت مدیره کانون مربوطه مطرح ودر صورت تأیید ضمن درج در صورتجلسه هیئت مدیره بلافاصله به کمیسیون مشورتی تعیین صلاحیت های علمی و فنی رشته مربوطه و در صورت عدم تشکیل کمیسیون در کانون ذیربط برای طرح در کمیسیونهای مشورتی صلاحیت‌های علمی‌ وفنی شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارسال می‌گردد.

ماده 6 ـ دبـیرخـانه شورای عالی پرونده‌های دریافتی از کانونها را به کـمیسیونهای مربوطه ارجاع و کمیسیونها موظف به تعیین صلاحیت‌های کــارشناس مـعرفی شـده در چـارچوب نـظامنامه مـصوب شـورای عـالی و تنظیم صورتجلسه برابر فرم مصوب و ابلاغی می‌باشند ومراتب را پس از تأیید نماینده شورای‌عالی درهر گروه کارشناسی برای اقدامات بعدی (در صورت تفویض اختیار از سوی شورای‌عالی) به کانون مربوطه و یا دبیرخانه شورای‌عالی حسب مورد ارسال می‌نمایند.

ماده 7ـ چنانچه‌کارآموز در مدت یکسـال نـتواند مـوفقیت لازم را کسب نماید این مدت حداکثر 6 ماه دیگر قابل‌تمدیدخواهد شد و در صورت عدم کسب موفقیت پس ازطی دوره تمدیدی مراتب برای اتخاذ تصمیم به شورای‌‌عالی گزارش خواهد شد.

ماده 8 ـ در صورت موفقیت کارآموز و پایان دوره کارآموزی و اعلام نتیجه توسط کارشناس راهنما و طی مراحل بعدی هیئت مدیره کانونها بلافاصله مراسم اتیان سوگند را با حضور ریاست دادگستری استان و یا نماینده قانونی وی وفق مفاد ماده 17 قانون برگزار می‌نمایند.

ماده 9ـ در رشته‌هائی که کانونها فاقد کارشناس با سابقه ده سال باشند رعایت شرط ده سال برای کارشناس راهنما الزامی نبوده و کارشناسان راهنما از بین کارشناسان رشته مربوط که دارای سابقه بیشتری نسبت به سایرین هستند توسط هیئت مدیره کانونها انتخاب می‌شوند.

ماده 10ـ در رشته‌های جدید که برای اولین بار کارشناس پذیرش شده، پذیرفته شدگان دوره کارآموزی خود را بهمدت 3 ماه وطبق برنامه‌ای که کانونهای مربوطه تنظیم می‌نمایند تحت نظر کانون استان طی خواهند نمود.

ماده 11ـ هرنفرکارشناس راهنما همزمان می‌تواند سه نفرکارآموزداشته باشد ودر صورت وجود شرایط خاص با تصویب هیئت مدیره کانون مربوطه می‌تواند این تعداد حداکثر تا 5 نفر افزایش یابد.

تبصره ـ دستورالعمل اجرائی برای کارشناسان راهنما ضمیمه می‌باشد.

ماده 12ـ به منظور انجام کارآموزی و آموزشهای لازم کانونها می توانند متناسب با خدماتی که ارائه می‌شود با رعایت بند «ج» ماده 30 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبالغی که‌در هر حال از یک میلیون ریال تجاوز ننماید از کارآموزان اخذ نمایند.

این نظامنامه در 12 ماده و دو تبصره در اجلاس مورخ 11/8/1385 شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

غلامعلی شهرکی

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است