| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

نظام نامه نقل و انتقالات

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

نظام نامه نقل و انتقالات کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

به استناد بندهای ب و ج ماده 7 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و در اجرای بند یک از هدف 7 برنامه چهار ساله دوره چهارم شورای عالی در خصوص نحوه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی، این نظام نامه در جلسه روز 1398/05/02 کمیسیون تدوین نظام نامه ها مورد تائید قرار گرفت و در جلسه روز 1398/11/30 شورای عالی تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

انتقال کارشناسان به صورت های ذیل قابل اعمال است:

تعاریف:

منطقه مرکزی: شهرستان مرکز استان و محدوده های همجوار به تشخیص هیئت مدیره کانون استان.

منطقه: شهرستان یا تجمیع چند شهرستان یا محدوده های همجوار در یک استان است که کانون های استان تعیین می کنند.

ماده1: از منطقه ای به منطقه ای دیگر در همان استان، به استثنای استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره.

2 داشتن حداقل 3 سال سابقه کارشناسی.

3 وجود حداقل 4 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء

ماده2: از منطقه ای به منطقه مرکزی همان استان، به استثنای استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره.

2 داشتن حداقل 8 سال سابقه کار کارشناسی.

3 وجود حداقل 4 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء.

ماده3: از منطقه مرکزی به منطقه ای دیگر در همان استان

1 موافقت هیئت مدیره.

ماده 4: از منطقه ای در یک استان به منطقه ای در استان دیگر، به استثنای منطقه مرکزی استان مقصد و استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

2 داشتن حداقل 11 سال سابقه کارشناسی.

3 وجود حداقل 4 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء.

ماده5: از منطقه ای در یک استان به منطقه مرکزی در استان دیگر، به استثنای استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره مبداء و مقصد.

2 داشتن حداقل 12 سال سابقه کارشناسی.

3 وجود حداقل 4 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء.

ماده6: از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه ای در استان دیگر، به استثنای استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره مبداء و مقصد.

ماده 7: از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان دیگر، به استثنای استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

2 داشتن حداقل 11 سال سابقه کار کارشناسی.

3 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده8: از منطقه ای در یک استان به منطقه ای در استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

2 داشتن حداقل 11 سال سابقه کار کارشناسی.

3 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده9: از منطقه ای در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

2 داشتن حداقل 13 سال سابقه کار کارشناسی.

3 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده10: از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه ای در استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

2 داشتن حداقل 10 سال سابقه کار کارشناسی.

3 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده11: از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبدا و مقصد.

2 داشتن حداقل 12 سال سابق کار کارشناسی.

3 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده12: از منطقه ای در استان تهران به منطقه در استان دیگر

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

2 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده13: از منطقه ای در استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

2 داشتن حداقل 10 سال سابقه کار کارشناسی.

3 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده14: از منطقه مرکزی تهران به منطقه ای در استان دیگر

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

2 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده15: از منطقه مرکزی استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر

1 موافقت هیئت مدیره استان های مبداء و مقصد.

2 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده16: از منطقه ای در استان تهران به منطقه دیگر در استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره.

2 داشتن حداقل 3 سال سابقه کار کارشناسی.

3 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده 17: از منطقه ای در استان تهران به منطقه مرکزی استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره.

2 داشتن حداقل 7 سال سابقه کار کارشناسی.

3 وجود حداقل 9 نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء.

ماده18: از منطقه مرکزی استان تهران به منطقه ای در استان تهران

1 موافقت هیئت مدیره

تبصره1: هیئت مدیره کانون های استان ها می توانند شرط آزمون و نصاب مربوطه برای انتقال به مقصد تصویب نمایند.

تبصره2: چنانچه در تقسیمات کشوری تغییراتی حاصل شود در خصوص شرایط جدید، تصمیمات شورای عالی نافذ خواهد بود.

تبصره3: آن دسته از کارشناسانی که عهده دار نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا دارای عنوان وزیر در هیئت دولت هستند، در صورت درخواست، انتقال ایشان به محل مورد تقاضا با موافقت شورای عالی ممکن است.

تبصره4: انتقال به صورت موقت

در موارد اضطراری که به دلایل مختلف از جمله حوادث غیر مترقبه، مثل زلزله و جنگ و نظایرآن، انتقال موقت کارشناس را ایجاب نماید به تشخیص و تائید کانون های مبداء و مقصد برای مدت یک سال به صورت میهمان انتقال موقت صورت می گیرد، در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یا تمام صلاحیت های مندرج در پروانه کارشناسی در محل ماموریت طبق موافقت کانون مقصد بلامانع بوده و کارشناس از لحاظ شرکت در مجامع عمومی و دادن رای و داوطلبی انتخاب در هیئت مدیره یا دادستان یا بازرس تابع کانون مبداء است. لکن از لحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان ماموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل ماموریت است.

ماده19: شرط موافقت با تقاضای نقل و انتقال دائم در صورت داشتن محکومیت انتظامی از درجه 2 و به بالا( مطابق بند ب ماده 26 قانون) منوط به سپری شدن مدت محکومیت انتظامی متقاضی است.

این نظام نامه شامل 19 ماده و 4 تبصره می باشد که در کمیسیون تدوین نظام نامه ها در تاریخ 1398/05/02 تائید و در جلسه روز 1398/11/30 به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. کلیه نظام نامه های قبلی ذیربط، از جمله نظام نامه های مورخ 1383/06/12 و 1382/09/05 و 1392/05/24 شورای عالی کان لم یکن می شود.

                                                                                                                                                                                 طهماسب مظاهری

                                                                                                                                                                                 رئیس شورای عالی

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است