| امروز چهارشنبه 23 خرداد 1403

نظام نامه کمیسیون های مشورتی

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی

نظام نامه کمیسیون های مشورتی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

کمیسیون یا کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی درهررشته با حداقل۳ نفرعضودراجرای مفاد ماده ۱۸ آئین‌نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری با رعایت مفاد این نظام نامه تشکیل می‌گردد.

الف ـ شرایط اعضاء و نحوه تشکیل کمیسیون:

مــاده ۱ـ از میــان کــارشناسان رسـمی دادگسـتری هـر رشـته حـداقـل ۳ نفر کـارشناس رسمی حائز شرائط بعنوان کمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی آن رشته توسط شورای عالی انتخاب و ابلاغ لازم صادر خواهد شد.

ماده ۲ـ شرایط عضویت درکمیسیون مشورتی تشخیص صلاحیت علمی و فنی هر رشته عبارتست از :

ـ حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کارشناسی رسمی دادگستری در رشته مربوط.

ـ دارا بودن صلاحیت‌های مهم و اصلی آن رشته.

تبصره ۱ـ فهرست این صلاحیت‌هاتوسط شورایعالی کارشناسان رسمی برای هر رشته تهیه و تصویب خواهد شد.

تبصره ۲ـ درصورت امکان برای کانون استانها به شرط داشتن اعضاء واجد شرائط حداقل یک کمیسیون در هر رشته تشکیل می‌گردد.

تبصره ۳ـ وظـائف کـمیسیون مشـورتی تشـخیص صـلاحیت علمی و فنی رشته‌های جدید در هر گروه و همچنین وظائف کمیسیون مشورتی رشته‌هائیکه برای تشکیل کمیسیون به تعداد کافی اعضاء واجد شرائط در آن رشته وجود نداشته باشد تا امکان تأمین اعضاء‌واجد شرائط وتشکیل کمیسیون مستقل رشته وظائف تشخیص صلاحیت علمی وفنی آن رشته‌هابه یکی ازکمیسیونهای ذیصلاح گروهی که رشته مزبور زیر مجموعه آن گروه است ارجاع خواهد شد.


ب ـ وظائف کمیسیون:

ماده ۴ـ تهیه سؤالات آزمون و تشکیل بانک سؤال برای اجرای آزمون سراسری.

ماده ۵ ـ دعوت از متخصصین و کارشناسان رسمی دادگستری برای تهیه سؤال، مشورت و نظرخواهی جهت تکمیل بانک سؤال و انجام آزمون‌های شفاهی.

ماده ۶ ـ تهیه کلید آزمون رشته‌هائی که انجام آزمون بصورت تستی برگزارشدهاست.

ماده ۷ـ تصحیح اوراق آزمون‌های تشریحی و اعلام نتایج به کمیسیون آزمون.

ماده ۸ ـ همکاری باکمیسیون آزمون برای تعیین حد نصاب درهرمرحله از آزمون‌ها.

ماده ۹ـ شرکت درجلسات کمیسیون آزمون(سنجش و پذیرش)برای انجام وظائف نمایندگی تعیین شده در نظامنامه کمیسیون فوق‌الذکر با دعوت کمیسیون مذکور.

ماده ۱۰ـ تشکیل جلسات کمیسیون مشورتی حداقل پانزده روز یکبار و در صورت ضرورت تشکیل جلسات بطور فوق‌العاده.

ماده ۱۱ـهماهنگی‌های لازم با کمیسیون‌های دیگر مشورتی رشته اعم از کمیسیون مشورتی رشته دراستانهای دیگر یا همان استان و تشکیل جلسات لازم با یکدیگر.

ماده ۱۲ـ ارجاع امور به کمیسیونها از طرف رئیس شورای عالی و یا رئیس کانون مربوط (در استانهائیکه ازطرف شورای عالی به آن کانون تفویض اختیار شده است)‌ خواهد بود.

ماده ۱۳ـ تهیه و ارائه گزارش مربوط به امور ارجاعی حداکثر ظرف یک‌ماه توسط کمیسیون به مرجع ارجاع کننده باید انجام شود و در صورتیکه مانعی برای اقدام و ارسال گزارش وجود داشته باشد بایستی مرجع ارجاع کننده را کتباً از چگونگی امر مطلع نمایند.

ماده ۱۴ـ گزارش فعالیت سالانه کمیسیون با امضای حداقل ۳ نفر از اعضاء ‌کمیسیون از طریق دبیرخانه شورا برای شورای عالی ارسال می‌شود.

ماده ۱۵ـ جلسات کمیسیون با حضور و امضای حداقل ۳ نفر تشکیل و رسمیت می‌یابد و تصمیمات با تأیید اکثریت اعضای کمیسیون معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶ـ مطالعه شرح صلاحیت‌های موجود رشته از نظر تخصصی و عنداللزوم تقسیم بندی و تفکیک آنها و پیشنهاد به شورای عالی جهت بررسی و تصویب.

ماده ۱۷ـ تهیه و تدوین شرح صلاحیت‌های اولیه و افزایش صلاحیت و شرائط و نحوه اعطاء صلاحیت جهت تصویب شورای عالی.

ماده ۱۸ـ بررسی ورسیدگی واظهارنظر نسبت به اعتراضات ارجاعی ازطرف شورای‌عالی به‌کمیسیون آزمون.

ماده ۱۹ـ بررسی صلاحیت‌های علمی و فنی متقاضیانی که در آزمون کتبی و شفاهی موفق شده و حد نصاب لازم را دارا باشند.

ماده ۲۰ـ بررسی سوابق تجربی ومدارک تحصیلی داوطلبان موضوع ماده۱۹ این نظامنامه و انطباق با مفاد ماده ۱۵ قانون و اظهارنظر لازم.

ماده ۲۱ـ انجام آزمون شفاهی و مصاحبه حضوری با داوطلبان.

ماده ۲۲ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به درخواست‌های افزایش صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری ارائهشده ازطریق شورای‌عالی یا کانون مربوط و انجام آزمون کتبی یا شفاهی جهت اظهارنظر نسبت به درخواست‌های افزایش صلاحیت علمی و فنی.

ماده ۲۳ـ تجدیدنظر و تطبیق صلاحیت کارشناسان رسمی جهت رعایت مصوبات شورای عالی ارائه شده از کانون مربوط.

ماده ۲۴ـ محدود کردن صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس درخواست کانون مربوط در اجرای مفاد ماده ۳۲ قانون.

ماده ۲۵ـ بررسی اعطاء صلاحیت به اعضای کمیسیون که هیچ یک از اعضای کمیسیون دارای آن صلاحیت نباشند. کمیسیون دراین صورت می‌تواند از یکی از کارشناسان رشته که دارای آن صلاحیت باشد یا یکی از استادان فن بعنوان مشاور دعوت بعمل آورند.

ماده ۲۶ـ شورای‌عالی از بین اعضای کمیسیون‌های مشورتی تشخیص صلاحیت علمی وفنی رشته‌های آن گروه یک نفر را بعنوان هماهنگ‌کننده و نماینده شورای‌ عالی تعیین وابلاغ لازم‌صادر می‌نمایند.

ماده ۲۷ـ در صورتی‌که یکی از اعضای کمیسیون خود متقاضی افزایش صلاحیت باشد کمیسیون بدون حضور آن عضو موضوع را بررسی و با رعایت تخصصهای تصویبی اظهار نظر و با حداقل دو امضاء تأیید می‌گردد.

ماده ۲۸ـ شورای عالی اختیارات خود را در خصوص اعلام نظرات مشورتی آن تعداد از کمیسیونهای صلاحیت علمی و فنی که جهت کانونها منظور و ابلاغ لازم جهت تشکیل کمیسیون تشخیص صادرشده تفویض نماید در اینصورت کمیسیونهای مذکور موظفند با رعایت مفاد و بررسی تخصص‌های مصوب رشته و نظام‌نامه نحوه اعطای صلاحیت علمی و فنی آن رشته نسبت به اعلام نظر مشورتی خود درجهت اعطاء صلاحیت اولیه داوطلبان یا افزایش صلاحیت علمی و فنی کارشناسان استان یا استانهای مجاور که از طرف شورای‌عالی تفویض شود اقدام و نظریات مشورتی خود را از طریق کانون مربوط جهت تصویب نهائی شورای عالی ارسال دارند بدیهی است پساز رسیدگی وتأیید واعلام شورای‌عالی کانون مربوط اقدامات لازم در جهت درج صلاحیت اعطائ یدرپروانه وسابقه کارشناسی ا داوطلب اقدام خواهد نمود. و درسایت شورای عالی منعکس گردد.

محمد ایثاری

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان آذربایجان شرقی محفوظ است